Mar. 12th, 2016

iskander_zombie: (Ядерный череп)
На заднем плане - вероятно, ракета "Першинг-1". Где-то в ФРГ, конец 60-ых.

lfuhiuhuihiuhiuhui [R]

Profile

iskander_zombie: (Default)
iskander_zombie

December 2016

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2017 12:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios